Viešoji oferta
Vilnius
Sutarties Šalys:
IĮ „Baltijos taro akademija" (toliau – Įstaiga), atstovaujama direktoriaus Stanislavo Mušinskio, ir Fizinis asmuo (toliau – Klientas).
Ši sutartis yra laikoma oferta, ir joje numatytos visos esminės paslaugų sutarties sąlygos.
Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.181 str.1 d., ši paslaugų sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą. Akceptanto pareiškimas ar kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas ofertos priėmimas, laikomas akceptu (CK 6.173 str. 1 d.). Sutarties sudarymo vieta laikoma oferento buveinės vieta (CK 6.181. str. 2d.).
1. Sutarties dalykas.
Pagal šią Sutartį Įstaiga privalo suteikti Klientui lavinamojo pobūdžio informaciją, nurodytą prieduose, kurie laikomi neatsiejama šios Sutarties dalimi, ir Sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis atlikti informacijos, kurią įsisavino Klientas, testavimą.
1.2. Informacijos temos ir kursų kaina nurodomos prieduose, kurie laikomi neatsiejama šios Sutarties dalimi.
1.4. Akceptu laikomas paslaugų apmokėjimas, kurį Klientas atlieka vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis.
2. Paslaugų teikimo tvarka.
2.1. Nuo pinigų, kuriuos Klientas sumoka į Įstaigos banko sąskaitą, įplaukimo momento Klientui suteikiama prieiga prie Įstaigos svetainės tarolog.eu elektroninėje duomenų bazėje esančios jo nurodytos temos mokomojo kurso (šios Sutarties 1.2. p.).
2.2. Vienerių metų laikotarpį nuo pinigų, sumokėtų už paslaugas pagal šią Sutartį, įplaukimo momento, Klientas gali bet kuriuo metu naudotis elektronine duomenų baze pagal jo pasirinktą mokomąjį kursą, taip pat konsultuotis su kuratoriumi telefonu, naudodamasis IP telefonijos paslauga (skype) arba elektroniniu paštu, jei konsultavimo paslauga buvo užsakyta ir apmokėta iš anksto.
2.3. Įstaiga įsipareigoja teikti kiek įmanoma išsamesnę ir aiškiai suvokiamą informaciją pagal pasirinktą temą.
2.4. Įstaiga įsipareigoja kontroliuoti, kad elektroninė duomenų bazė veiktų be trikdžių ir būtų pasiekiama bet kuriuo Klientui patogiu metu.
2.5. Kai Klientas, įsisavinęs pateiktą informaciją pagal temą (šios Sutarties 1.2. p.), bus pasirengęs atlikti testą, jis turės išlaikyti egzaminą (testą) arba parašyti baigiamąjį darbą, priklausomai nuo pasirinktos temos (žr. šios Sutarties 1.2. p.), kurios yra nurodytos Įstaigos svetainėje tarolog.eu.
2.6. Įstaiga apdoroja/ patikrina Kliento atsiųstą testą šios Sutarties 2.5. p. nurodyta tvarka. Jei Klientas teisingai atsako į 80% (aštuoniasdešimt procentų) siūlomo testo klausimų arba patenkinamai parengia baigiamąjį darbą, Šalys pripažįsta, kad Klientas suprato ir įsisavino informaciją, kuri buvo pateikta vykdant šią Sutartį. Testus ir baigiamuosius darbus Įstaiga apdoroja/ patikrina per 1 (vieną) mėnesį nuo testo atlikimo Įstaigos svetainėje arba baigiamojo darbo atsiuntimo į jos elektroninį paštą dienos, be to, Klientas privalo įsitikinti, kad darbai buvo tinkamai pateikti Įstaigai.
2.7. Jei Klientas teisingai atsakė į mažiau kaip 80% (aštuoniasdešimt procentų) testo klausimų, Klientui suteikiama teisė pakartotinai atlikti testą, tačiau jis gali atlikti ne daugiau kaip 1 (vieną) pakartotiną testą. Pagal atskirą susitarimą Šalys gali susitarti dėl papildomo testo atlikimo už papildomą mokestį. Jeigu baigiamasis darbas yra įvertinamas nepatenkinamai, Šalys gali susitarti, kad už papildomą mokestį darbą bus leidžiama pataisyti, ir jis bus vertinamas iš naujo.
2.8. Klientas įsipareigoja netrukdyti Įmonei teikiant paslaugas.
2.9. Pasibaigus Paslaugų teikimui Įstaiga išduoda Klientui kursų baigimo sertifikatą arba diplomą, kuris yra laikomas dokumentu, patvirtinančiu, kad Įstaigos suteiktos paslaugos visiškai atitinka šios Sutarties sąlygas.
2.10. Pasibaigus Paslaugų teikimui Įstaiga per 5 (penkias) dienas perduoda Klientui kursų baigimo sertifikatą arba diplomą elektroniniu paštu arba kita Šalių suderinta tvarka. Jei Klientas gyvena kitur, nei buvo sudaryta ši Sutartis, ir kursų baigimo sertifikatas arba diplomas siunčiamas paštu, Įstaiga pasibaigus paslaugų teikimui per 5 (penkias) dienas persiunčia Klientui elektroniniu būdu sertifikatą arba diplomą ir sąskaitą už dokumento siuntimo paštu paslaugas.
2.11 Jei Klientas pageidauja gauti informacinio pobūdžio paslaugas, numatytas kitame šios Sutarties prieduose nurodytame mokomajame kurse, jis turi teisę tai padaryti vykdant šią Sutartį, jei ši nebus nenustojusi galioti. Tokiu atveju Klientas privalo apmokėti paslaugų kainą, nurodydamas mokomojo kurso numerį, o Įstaiga savo ruožtu privalo suteikti paslaugas vadovaujantis šios Sutarties 2.2. p. , 2.3. p., 2.4. p., 2.5. p., 2.6. p., 2.7. p., 2.9. p., 2.10. p. bei priedais.
3. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka.
3.1. Lavinamojo pobūdžio informacijos teikimo paslaugų ir testo kaina nurodoma prieduose ir priklauso nuo Kliento pasirinkto mokomojo kurso.
3.2. Apmokėjimas yra laikomas šios Sutarties akceptu ir prilygsta šios Sutarties pasirašymui.
3.3. Jei Įstaiga dėl savo kaltės negali suteikti šioje Sutartyje numatytų informacinio pobūdžio paslaugų, Įstaiga privalo grąžinti visus Kliento sumokėtus pinigus už jam nesuteiktas paslaugas.
3.4. Jei Klientas dėl savo kaltės negali pasinaudoti jam suteiktomis paslaugomis, Įstaiga turi teisę negrąžinti Klientui jo pervestų pinigų už Įstaigos teikiamas paslaugas.
4. Šalių atsakomybė.
4.1. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei juos vykdyti trukdo ypatingos arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, įskaitant riaušes, streikus, blokadas, epidemijas, gaisrą ir pan.
Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, trukdančioms vienai iš Šalių vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ji privalo pranešti apie tai kitai Šaliai ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo momento. Tokiu atveju įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas atidedamas laikotarpiui, kol tęsiasi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
5. Kitos nuostatos.
5.1. Ši Sutartis įsigalioja Klientui ją akceptavus nustatyta tvarka ir galioja vienerius metus iki kursų baigimo sertifikato ar diplomo gavimo vadovaujantis šios Sutarties 5.2. p. nurodytomis sąlygomis.
5.2. Paslaugos pagal Sutartį teikiamos palaipsniui. Jei Klientas, gavęs sertifikatą ar diplomą pagal jam suteiktas paslaugas, per vienerius metų neišreiškia noro gauti pagal šią Sutarti kitas Įstaigos teikiamas paslaugas, ši Sutartis automatiškai nustoja galioti pasibaigus šiam terminui.
5.5. Ši Sutartis turi būti suprantama tokia, kokia ji buvo paskelbta svetainėje tarolog.eu, bei taikoma ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
5.3. Iš šios Sutarties kylantys ginčai, kurių Šalys negali išspręsti derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
5.4. Esant šioje Sutartyje nenumatytiems atvejams Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.
1. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai.
Įstaiga:

Į „Baltijos Taro akademija"
i.k.300140603
Labdariu g.5-5 Vilnius