Vartotojo sutartis

Naudojami terminai

Šalys – sutarties dalyviai: administratorius ir vartotojas.

Administratorius – šalis, administruojanti ir aptarnaujanti Tinklalapį ir jo serverius, suteikia vartotojui prieigą prie Paslaugų pagal šią sutartį. Administratoriui priklauso teisės į Tinklalapį ir domeną https://tarolog.eu/.

Vartotojas – asmuo, prisijungęs prie Tinklalapio nustatyta tvarka, prisiregistravęs arba neprisiregistravęs, gavęs individualų prisijungimo vardą ir/ar slaptažodį arba jų negavęs, besilankantis Tinklalapyje ir besinaudojantis Tinklalapio teikiamomis paslaugomis.

Vartotojo paskyra (Paskyra) – individualizuota vartotojo paskyra, sukuriama pirmą kartą užsiregistravus prie Tinklalapyje, leidžianti atpažinti (autorizuoti) kiekvieną Paslaugomis besinaudojantį vartotoją.

Tinklalapis – interneto tinkle patalpintų web puslapių visuma, kuriuos jungia bendra tema, dizainas ir vieningas adreso domenas https://tarolog.eu/ bei jo padomeniai (ir/arba kiti domenai, kuriuos laikas nuo laiko naudoja Administratorius). Pagrindinis Tinklalapio puslapis, per kurį galima patekti į kitus Tinklalapio web puslapius, patalpintas internete adresu https://tarolog.eu/ (arba kitu adresu, apie kurį praneš Administratorius). Per Tinklalapį vartotojams suteikiama galimybė naudotis Paslaugomis.

Vartotojo sutartis (Sutartis) – šios Sutarties tarp Administratoriaus ir Vartotojo tekstas, kuriame numatytos visos būtinos, esminės sutarties, nustatančios santykius tarp šalių, sąlygos.

1. Bendrosios sąlygos

1.1 Ši Sutartis parengta tikslu sureguliuoti santykius tarp Tinklalapio tarolog.eu Administratoriaus ir Vartotojo, kuris naudojasi Tinklalapiu.

1.2 Tinklalapis nėra žiniasklaidos priemonė, Tinklalapio Administratorius neredaguoja talpinamos informacijos ir neatsako už jos turinį.

1.3 Tinklalapyje gerbiamos ir ginamos autoriaus teisės bei su jomis susijusios asmeninės turtinės ir neturtinės teisės. Kūriniai nesant autoriaus sutikimo naudojami tik įstatymų numatytais atvejais.

1.4 Administratorius turi teisę pakeisti Sutarties sąlygas be specialaus įspėjimo. Nauja Sutarties redakcija įsigalioja nuo jos patalpinimo Tinklalapyje šiame punkte nurodytu adresu, jeigu naujojoje Sutarties redakcijoje nenumatyta kitaip. Galiojanti Sutarties redakcija patalpinta Tinklalapyje adresu https://tarolog.eu/agreement/

1.5 Administratorius Sutartyje nurodytomis sąlygomis suteikia prieigą prie Tinklalapio (Paslaugų) neribotam asmenų skaičiui.

1.6 Pagrindinis Paslaugų tikslas – suteikti Vartotojui pramoginio turinio informaciją apie metafizines technikas ir praktikas.

1.7 Šalys sutinka, kad metafizinės žinios ir technikos, kurių studijoms ir aptarimui sukurtas Tinklalapis, nėra mokslinės žinios, pripažintos Lietuvos Respublikoje, todėl jos negali būti patvirtintos arba paneigtos jokiais šiuolaikiniais moksliniais metodais. Visa Paslaugų teikimo metu suteikiama informacija ir šia informacija remiantis duodami patarimai yra tik pramoginio pobūdžio, todėl negalima vien tik jais vadovautis priimant svarbius gyvenimo ar verslo sprendimus.

1.8 Šalys sutinka, kad bet kokios rekomendacijos, duodamos Forumuose ar Publikacijose Paslaugų teikimo metu, yra tik pramoginio pobūdžio informacija ir vadovavimasis jomis nebūtinai atneš Vartotojui norimą teigiamą rezultatą ar sėkmę.

1.9 Santykiai tarp Šalių gali būti papildomai reguliuojami ir kitais dokumentais ar susitarimais, jeigu toks būtinumas iškils naudojantis serveriu ar gaunant Paslaugas. Šie papildomi dokumentai ar susitarimai nepanaikina šios Sutarties galiojimo.

2. Sutarties įsigaliojimo tvarka

2.1 Ši Sutartis yra viešoji oferta.

2.2 Ši Sutartis yra oferta ir atitinka visas pagrindines paslaugų sutarties sąlygas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.181 str.1 d., sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą. Akceptanto pareiškimas ar kitoks elgesys, kuriuo išreiškiamas ofertos priėmimas, laikomas akceptu.
2.3 Sutarties sudarymo vieta laikoma oferento buvimo vieta (CK 6.181 str. 2 d.).

3. Sutarties dalykas

3.1. Prieiga prie dalyvavimo mokamuose vebinaruose, kuriuos Tinklalapyje veda specialistai;

3.2. Mokama prieiga prie vebinarų įrašų, su teise juos įsigyti, peržiūrėti ir/arba atsisiųsti jų turinį;

3.3. Mokamų konsultacijų gavimas;

3.4. Reklamos Paslaugos ir kitos legalios Paslaugos, kuriuos Administratorius suteikia Vartotojui už užmokestį.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1 Vartotojo teisės

Pagal šią Sutartį Vartotojas turi teisę:
· Naudotis visomis Administratoriaus teikiamomis Paslaugomis;

· Esant būtinumui, naudotis techniniu Tinklalapio palaikymu, kilus klausimams kreiptis į Administratorių nurodytais kontaktais arba abipusio ryšio būdu;

· Naudotis Tinklalapiu tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais;

4.2 Vartotojo pareigos

Pagal šią Sutartį Vartotojas privalo:· Suteikti tikrovę atitinkančią informaciją registruojantis Tinklalapyje ir susikuriant Paskyrą;

· Platindamas informaciją, kurios kūrėju Vartotojas nėra, užtikrinti, kad toje informacijoje būtų nurodytas tikrasis teisių į ją turėtojas, tokia forma ir apimtimi, kad būtų galima identifikuoti tą asmenį;

· Netrikdyti Tinklalapio darbo talpinant į jį informaciją, turinčią virusų, papildomai apkraunant serverį, naudojant programas, kurių turinys nesusijęs su Tinklalapyje skelbiamu turiniu, ar kitais būdais;

· Savarankiškai imtis visų būtinų priemonių, užtikrinančių efektyvią asmeninės Paskyros apsaugą; nesuteikti prieigos prie Paskyros tretiesiems asmenims;

· Esant būtinumui, Administratoriui reikalaujant, pateikti savo asmens duomenų, nurodytų registruojantis Tinklalapyje, patvirtinimą;

· Naudojant Tinklalapiu, vykdyti Administratoriaus nurodymus;

· Nepažeisti Administratoriaus ir kitų Tinklalapio Vartotojų autorinių teisų ir teisių į intelektinę nuosavybę;

· Vykdyti visas be išimties šios Sutarties sąlygas;

· Vartotojas įsipareigoja savarankiškai tikrinti Tinklalapyje pateikiamą ir laisvai prieinamą Sutarties tekstą tam, kad būtų išvengta ginčų, jeigu Administratorius, Sutarties 1.4 punkte nustatyta tvarka, Sutartį pakeistų. Sutarties sąlygų pakeitimo nežinojimas nėra pagrindas jų nevykdyti. Jeigu, pakeitus Sutartį, Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapiu, reiškia, jog jis sutinka su atliktais pakeitimais.

4.3 Vartotojas neturi teisės:

Naudodamasis Tinklalapiu, Vartotojas neturi teisės:· Pasinaudoti Tinklalapio klaidomis, neleistinai prisijungti prie bendros duomenų bazės, kompiuterinės sistemos, pakeisti programos kodą;

· Vartotojui draudžiama naudoti kenkėjiškas programas, galinčias pakenkti Tinklalapiui. Nustatęs tokius ar panašius atvejus, Administratorius gali taikyti Vartotojui pinigines sankcijas, taip pat panaikinti prieigą prie Tinklalapio ir pašalinti Paskyrą.

· Registruoti daugiau nei vieną Paskyrą, taip pat naudoti identifikavimo duomenis (tame tarpe vardą, pavardę, telefono nr., adresą ir kt.) dviem ar daugiau Paskyrų. Esant šiam pažeidimui, blokuojamos visos Vartotojui priklausančios Paskyros, nepriklausomai nuo jo reputacijos, statuso, padėties, reitingo ir laipsnio;

· Registruoti, o taip pat ir naudotis (įeiti), į tris ar daugiau Paskyrų iš vieno įrenginio (stacionaraus, nešiojamo, planšetinio kompiuterio, telefono ar kito interneto įrenginio). Esant šiam pažeidimui, visos Paskyros blokuojamos;

· Riboti kitų Vartotojų prieigą ir naudojimąsi Tinklalapiu;

· Užsiimti sukčiavimu ar kitais neteisėtais veiksmais;

· Reklamuoti tai, kas nesusiję su Tinklalapio tematika ir neturint raštiško Administratoriaus leidimo;

· Reklamuoti tai, kas susiję su Tinklalapio tematika, be raštiškos Sutarties su Administratoriumi visur, išskyrus tam specialiai skirtas vietas;

· Vartoti nenorminę leksiką, grasinti Administratoriui ar kitiems Vartotojams, platinti informaciją, propaguojančią smurtą, nesantaiką, rasinę ar religinę neapykantą, taip pat pornografinio turinio informaciją, narkotinių medžiagų reklamą, raginimus jėga nuversti valdžią;

· Vykdyti Tinklalapio antireklamą, tame tarpe ir už jo ribų;

4.4 Vartotojas sutinka, kad jo teisės ir pareigos gali būti pakeistos/papildytos Administratoriui pakeitus Sutartį ir paskelbus apie tai šios Sutarties 1.4 punkte numatyta tvarka.

5.5 Administratoriaus teisės

Pagal šią Sutartį Administratorius turi šias teises:· Teikti Paslaugas ir vadovauti Tinklalapiui išimtinai savo nuožiūra;

· Bet kuriuo metu, savo nuožiūra, vienasmeniškai, iš anksto neįspėjus Vartotojų, išplėsti, pakeisti, nutraukti, apriboti teikiamas Paslaugas;

· Nustačius šios Sutarties pažeidimus, taikyti Vartotojams sankcijas;

· Administratorius turi teisę, neįspėjęs Vartotojo, nutraukti ir (arba) užblokuoti prieigą prie Tinklalapio, jeigu Vartotojas pažeidė šią Sutartį ar kituose dokumentuose numatytas naudojimosi Tinklalapiu sąlygas, arba nutraukus Tinklalapio veiklą, arba dėl techninių ar kitokių priežasčių;

· Rinkti ir kaupti identifikacinę ir statistinę informaciją apie Vartotojus;

· Neleisti Vartotojui užregistruoti Paskyros, jeigu jo Paskyra anksčiau buvo pašalinta už Sutarties pažeidimus.

· Siųsti Vartotojams, sutikusiems gauti siunčiamą medžiagą, bet kokią techninę, reklaminę ar kitokią informaciją, susijusią su Tinklalapiu ir Paslaugomis;

· Informuoti, įspėti, reikšti pastabas Vartotojui, jeigu jis nesilaiko ar pažeidžia šios Sutarties sąlygas. Visus Administratoriaus nurodymus būtina vykdyti besąlygiškai;

· Imtis įstatymuose numatytų priemonių tikslu apginti savo bei Vartotojų intelektinės nuosavybės, autorines teises;

· Modifikuoti, keisti, papildyti, pagerinti Tinklalapį savo nuožiūra, iš anksto neįspėjus Vartotojų;

· Savo nuožiūra sukurti, keisti, nutraukti Sutartį, naudojimosi Tinklalapiu taisykles ir bet kuriuos kitus dokumentus, reglamentuojančius Tinklalapio funkcionavimą;

· Administratoriaus nereagavimas į Vartotojo daromus šios Sutarties pažeidimus nereiškia, jog Administratorius nesiims sankcijų ateityje.

5.6 Administratoriaus pareigos

Pagal šią Sutartį Administratorius privalo:· Užtikrinti, kad Vartotojas Tinklalapyje gautų Paslaugas;

· Aptarnauti Tinklalapį, kad Paslaugos būtų teikiamos tinkamai. Tačiau šis įsipareigojimas neapsaugo Tinklalapio nuo galimų klaidų ir sutrikimų, programinės įrangos gedimų, už kuriuos Administratorius neatsako;

· Atsakyti į Vartotojų klausimus, spręsti kilusius ginčus;

· Visomis turimomis techninėmis priemonėmis saugoti Vartotojo paskyrą nuo neteisėtos prieigos, o Vartotojo patalpintą informaciją – nuo sunaikinimo, taip pat nuo kitokių neteistų veiksmų;

· Nustatęs, kad Vartotojas patalpino informaciją, kurios platinimas draudžiamas įstatymais, įspėti Vartotoją, pašalinti tokią informaciją, arba panaikinti Paskyrą, taikydamas bet kurią iš šių priemonių arba kelias vienu metu;

· Įstatymų nustatyti tvarka teikti duomenis apie Vartotojus teisėsaugoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;

· Administratorius neprivalo, Vartotojui reikalaujant, pateikti jam dokumentų ar kitų įrodymų, patvirtinančių šios Sutarties pažeidimo faktą ir pagrindžiančių pritaikytų sankcijų pagrįstumą.

5.7 Administratoriaus atsakomybės ribojimas

Administratorius neatsako už:· Bet kokią žalą, kuri buvo padaryta ar kuri galėjo būti padaryta Vartotojo asmens duomenimis ir/ar kompiuteriui dėl naudojimosi Tinklalapiu;

· Nuostolius (tiesioginius/netiesioginius), susijusius su naudojimusi ar negalėjimu naudotis Tinklalapiu, kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų elgesiu Tinklalapyje, neteisėtu prisijungimu prie Vartotojo asmens duomenų;

· Formą ir turinį bet kokios informacijos, kurią Vartotojai talpina Tinklalapyje;

· Bet kokią informaciją, kurios platinimas ribojamas ar draudžiamas įstatymais, kuri pažeidžia autorines ar bet kurias kitas įstatymų saugomas teises, pasisakymus, pareiškimus ir kitus neteisėtus veiksmus, kuriuos atlieka Vartotojai Tinklalapyje ar už jo ribų. Už šiuos veiksmus visiškai atsako Vartotojai;

· Informaciją, kurią nurodo Vartotojas registracijos metu, bei Vartotojo prarastą informaciją, susijusią su prieiga prie Tinklalapio (prisijungimo vardą, slaptažodį ir kt.);

· Vartotojo prarastą atsisiųstą informaciją, kurią jis prarado kartu su prisijungimo duomenimis (prisijungimo vardu, slaptažodžiu ir kt.), sugedus kompiuteriui, dėl Tinklalapio klaidų ir gedimų, programinės įrangos klaidų ir gedimų ar kitų priežasčių;

· Vartotojo sprendimą sumokėti už Paslaugas ir dėl to patirti išlaidų;

· Vartotojo galimybes, susijusias su prisijungimu prie interneto, ir duomenų perdavimo greitį;

· Vartotojo nemokėjimą naudotis kompiuteriu ir programiniu aprūpinimu, Vartotojo kompiuterio ir brauzerio sutrikimus, Vartotojo kompiuterinį neraštingumą, dėl ko Vartotojas nesugeba įeiti į Tinklalapio puslapius, gauti Paslaugas ar Mokamas paslaugas, gauti ar peržiūrėti/atsisiųsti nusipirktą Prekę;

· Informacijos, Paslaugų ar Mokamų paslaugų kokybės neatitikimą Vartotojo lūkesčiams;

· Vartotojo patalpintos informacijos saugumą, o taip pat nenutrūkstamą ryšį su Tinklalapiu nenugalimos jėgos (karo veiksmų, nepaprastosios padėties, stichinės nelaimės ir pan.) atveju;

· Vartotojas supranta, kad Administratorius niekaip neatsako už Vartotojui suteiktos pramoginio pobūdžio informacijos bei metafizinių technikų rekomendacijų korektiškumą, patikimumą, tikslumą ir teisingumą;

· Vartotojas supranta, kad Administratorius niekaip neatsako už pramoginių metodikų, technikų, informacijos, kurias sukūrė ir patalpino kiti Vartotojai ar pardavėjai, korektiškumą ir teisingumą;

· Vartotojas supranta, kad metafizinės technikos nėra pripažintos mokslo ir negali būti patvirtintos ar paneigtos jokiais šiuolaikiniais moksliniais metodais. Visa Tinklalapyje pateikta informacija yra pramoginė ir Administratorius neatsako už jos patvirtinimą ar paneigimą;

· Administratorius neatsako už bet kokius padarinius, atsiradusius Vartotojui dėl technikų, aktyvacijos, metodikų, o taip pat Paslaugų, gautų Tinklalapyje, naudojimo;

· Administratorius niekaip negarantuoja Vartotojui, kad Vartotojo veikimas ar neveikimas, atliekamas laikantis Tinklalapyje ar Paslaugų metu gautų rekomendacijų, būtinai duos jam bet kokį teigiamą rezultatą ar atneš sėkmę;

· Vartotojas naudojasi Administratoriaus Tinklalapiu išimtinai savo rizika, laisva valia, be prievartos. Jis prisiima visas galimas rizikas, susijusias su naudojimusi Tinklalapio Paslaugomis ar Mokamomis paslaugomis, ir neturi Administratoriui dėl to jokių nei turtinių, nei neturtinių pretenzijų;

· Administratorius negarantuoja, kad Tinklalapio darbas, prieiga prie Tinklalapio resursų ir Paslaugų bus nepertraukiami, patikimi, be klaidų.

6. Kitos sąlygos.

6.1. Vartotojas gauna Paslaugas tik pilnai už jas sumokėjęs.

6.2. Paslaugos įgyjamos laisva Vartotojo valia.

6.3. Vartotojui gavus Paslaugas, autorinės ir intelektualinės teisės į Paslaugų turinį išlieka Administratoriui.

6.4. Tinklalapio Administratorius gali bet kuriuo metu, neįspėjęs Vartotojo pakeisti Tinklalapyje teikiamų Paslaugų sąrašą ir kainas.

6.5 Nuo to momento, kai Vartotojas perveda pinigines lėšas ir gauna prieigą prie Tinklalapio, t.y. nuo vebinaro ar konsultacijos pradžios, laikoma, kad tinkamos kokybės Paslauga yra pilnai suteikta.

6.6. Suteikus Paslaugą, piniginės lėšos negrąžinamos;

6.7 Informacijos kokybės ir suteiktos Paslaugos neatitikimas Vartotojo lūkesčiams nėra pagrindas grąžinti pinigus;

6.8 Vartotojas sutinka, kad Administratorius turi teisę saugoti jo asmeninę informaciją, gautą sumokant už Paslaugas;

6.9 Paslaugų sąrašą ir jų kainą Tinklalapyje skelbia tik užsiregistravę pardavėjai. Bet kokia pašalinių asmenų siūloma informacija ir Paslaugos nėra susijusios su Tinklalapiu, ir Administratorius už tai neatsako.

7. Asmens duomenų apsauga
Administratorius įsipareigoja saugoti ir tinkamai naudoti Vartotojo duomenis vadovaudamasis Europos Sąjungos bendrosiomis duomenų apsaugos taisyklėmis 2016/679. Detaliau apie konfidencialumo politiką
https://tarolog.eu/politikakonfidencialjnosti
(Asmens duomenų apsauga).


8. Papildomos sąlygos

8.1 Jeigu Vartotojas, remiantis jo šalies įstatymais, neturi teisės naudotis Tinklalapiu arba yra kiti apribojimai (amžiaus cenzas ar kt.), jis privalo be perspėjimo atsisakyti naudotis Tinklalapiu bei visomis jo teikiamomis Paslaugomis. Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už naudojimąsi Tinklalapiu tiek pagal savo šalies įstatymus, tiek pagal tarptautinės teisės aktus.

8.2 Atskirų Sutarties skyrių/punktų negaliojimas nereiškia visos Sutarties negaliojimo. Tokiu atveju Šalys vykdo įsipareigojimus pagal likusius Sutarties skyrius/punktus.

8.3 Ginčai, kilę tarp Šalių, iš pradžių sprendžiami neteisminiu būdu, susirašinėjant Administratoriui ir Vartotojui.

8.4 Nesant galimybės ginčą išspręsti geranoriškai, bet kuri Šalis turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


Administratorius:
IĮ „Baltijos Taro akademija"
įmonės kodas 300140603, buveinės adresas:
Labdarių g. 5, 01120 Vilnius
SEB bankas (Lietuva)
LT83 7044 0600 0824 0791Bet kuriuo klausimus kreipkitės į mus Jums patogiu būdu:

E-mail: taroakademija@gmail.com
Telefonas: +370616 33 111