Asmens duomenų apsauga
administratorius įsipareigoja saugoti bei atsakingai tvarkyti Naudotojų asmens duomenis pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679. Daugiau apie tarolog.eu privatumo politiką (asmens duomenų apsaugą).

Privatumo politika (asmens duomenų apsauga)

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – IĮ „Baltijos Taro akademija", įmonės kodas 300140603,
, buveinės adresas: Labdariu 5-5 Vilnius .
1.2. Tarolog.eu – internetinė parduotuvė, esantis adresu Tarolog.eu.
1.3. Naudotojas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Administratoriaus partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Tarolog.eu, taip pat juridinis asmuo, kuris pasitelkiamas norint įvykdyti Naudotojo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai internetinėje svetainėje Tarolog.eu, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Tarolog.eu ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas ir skelbiamas.
1.5. Paskyra – Naudotojo registravimosi Tarolog.eu rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.
1.6. Tarolog.eu paskyros - tai Tarolog.eu paskyros Facebook, Instagram ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Tarolog.eu ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Naudotojų paviešintu turiniu.
1.7. Paslaugos - visos Tarolog.eu Naudotojui teikiamos paslaugos.
1.8. Slapukas - tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Tarolog.eu. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
1.9. Slaptažodis - Naudotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Tarolog.eu, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.10. Naršyklė - yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje, kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje.
1.11. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.12. Asmens duomenų valdytojas - Tarolog.eu.
1.13. Privatumo politika - šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Tarolog.eu.
1.14. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.15. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta el. paštu, telefonu, internete arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Tarolog.eu Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui perkant prekes ir/ar naudojantis Tarolog.eu siūlomomis Paslaugomis.
2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Tarolog.eu Naudotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Tarolog.eu Paskyroms.
2.3. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Tarolog.eu yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Administratorius nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
2.4. Naudotojas gali atlikti pirkimo Tarolog.eu veiksmus prisiregistravęs prie Tarolog.eu, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Naudotojo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir pristatymo adresą. Naudotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
2.5. Asmenys, norintys registruotis Tarolog.eu, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Naudotojas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Naudotojui suteikiamas Vartotojo ID. Naudotojas gali bet kuriuo metu:
2.5.1.koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Naudotojas;
2.5.2. kreiptis į Tarolog.eu elektroninio pašto adresu info@tarolog.eu dėl Paskyros panaikinimo.
2.6. Tarolog.eu neprisiima atsakomybės dėl interneto tinklapyje www.tarolog.eu paskelbtų skaitytojų atsiliepimų turinio.

3. Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo tvarka

3.1. Naudotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas būtų tvarkomi Tarolog.eu siekiant įvykdyti užsakymą. Tarolog.eu suteikia Naudotojui teisę registruotis Tarolog.eu ir pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pirkimo istorija Tarolog.eu būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais (teikti pasiūlymus el. paštu ir visuomeninės medijos kanalais). Tarolog.eu Naudotojo asmens duomenys saugo:
3.1.1. Neregistruotam Naudotojui 3 metus nuo duomenų surinkimo (užsakymo atlikimo).
3.1.2. Registruoto Naudotojo asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros arba Tarolog.eu pasiūlymo el. paštu atidarymo, jei Naudotojas yra išreiškęs sutikimą gauti pasiūlymus el. paštu.
3.2. Administratorius patvirtina, jog Naudotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Naudotojams interneto parduotuvėje Tarolog.eu teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Administratorius taip pat patvirtina, jog Naudotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Naudotojas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė - treji kalendoriniai metai nuo paskutinio tokių duomenų pateikimo momento.
3.3. Administratorius įsipareigoja neatskleisti Naudotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. jei yra Naudotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
3.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas - Administratoriaus partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Naudotojo užsisakytas paslaugas;
3.3.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais - Administratoriaus partneriams, tenkinant Privatumo politikos 3.2. punkte įtvirtintą sąlygą bei Administratoriaus partneriams tenkinant įsipareigojimų laikytis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
3.3.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4. Naudotojas turi šias teises:
3.4.1. pateikęs užklausą Administratoriui raštu susipažinti su Administratoriaus turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Naudotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.4.2. pateikęs užklausą Administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Naudotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.4.3. pateikęs prašymą Administratoriui raštu, elektroninio pašto adresu info@tarolog.eu reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
3.4.4. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 3.2. punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Prekių atsiėmimo metu Administratoriui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Naudotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Naudotojo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
3.6. Naudotojas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Administratoriaus partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4. punkte.
3.7. Naudotojo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
3.8. Administratorius Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Tarolog.eu paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
3.9. Administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Tarolog.eu būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
3.10. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Naudotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Tarolog.eu puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą
3.11. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Tarolog.eu Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Administratorių.
3.12. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Administratorius turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Tarolog.eu vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Naudotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu Administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Naudotojo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
3.13. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Naudotojas turi pateikti Administratoriui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Administratoriui tiesiogiai adresu: Labdariu 5-5 kab Vilnius

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu taroakademija@gmail.com iš Privatumo politikos 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Administratorius, gavęs tokį Naudotojo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Naudotojui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Naudotojo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
3.14. Administruodamas Tarolog.eu ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Duomenų apsaugos pareigūnas gali naudoti Naudotojų IP adresus.

4. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

4.1. Naudotojas suteikia teisę Tarolog.eu rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.
4.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Tarolog.eu iš Naudotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Tarolog.eu turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
4.3. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Tarolog.eu tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Tarolog.eu surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Naudotojo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Tarolog.eu elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Tarolog.eu, gavęs tokį Naudotojo paklausimą, jam atsako, ar su Naudotoju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Naudotojo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Naudotojo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4.4. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Naudotojas turi teisę kreiptis į Tarolog.eu elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Naudotojas, kuris naudojasi Tarolog.eu neprisiregistravęs, ir gavęs iš Tarolog.eu atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Naudotojas, kuris naudojasi Tarolog.eu prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. Tarolog.eu turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Naudotojo, kuris kreipėsi, asmenybę.
4.5. Jeigu tarolog.eu abejoja Naudotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Naudotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
4.6. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Naudotojas gali kreiptis į Tarolog.eu elektroninio pašto adresu info@tarolog.eu

5. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

5.1. Siekiant, kad Naudotojui būtų suteiktos visavertės internetinės parduotuvės tarolog.eu paslaugos, į Naudotojo kompiuterį ar mobilų įrenginį gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Administratorius naudoja Naudotojo kaip ankstesnio Tarolog.eu internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Naudotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, internetinės parduotuvės Tarolog.eu lankomumo statistikos rinkimui. Naudotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Administratorius ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus pakeitęs savo naršyklės nustatymus.
5.2. Naudotojas turi teisę sutikti ar nesutikti, kad jo kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Tarolog.eu Slapukai. Naudotojo pirmo apsilankymo Tarolog.eu metu pateikiamas įspėjimas apie galimą Slapukų naudojimą, su kuriuo Naudotojas gali sutikti arba naršyti toliau be sutikimo. Sutikimą įrašyti Tarolog.eu naudojamus Slapukus Naudotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju bei naršant be sutikimo įrašyti Slapukus tam tikros internetinės parduotuvės Tarolog.eu funkcijos gali neveikti. Naudotojas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Administratoriaus Partneriai.
5.3. Tarolog.eu naudojamų slapukų kategorijos:
5.3.1. Griežtai privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu, įdėti prekę į krepšelį. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.
5.3.2. Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
5.3.3. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.
5.3.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.
5.4. Tarolog.eu naudojami slapukai yra saugomi skirtingą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įrašymo dienos.
5.5. Saugų naudotojo duomenų perdavimą internetinėje parduotuvėje tarolog.eu užtikrina įdiegtas SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. SSL sertifikatas apima perduodamų duomenų šifravimą ir iššifravimą, serverių autentifikavimą ir pranešimo vientisumo kontrolę. Naudojant SSL sertifikatą, naudotojo naršyklės ir tarolog.eu serverio siunčiami duomenys yra šifruojami.
5.6. Naudotojų Asmens duomenys yra saugomi Tarolog.eu serveryje, kuris nepasiekiamas per internetą. Serveris yra laikomas duomenų centre, į kurį gali patekti ribotas skaičius žmonių.
5.7. Internetinė parduotuvė tarolog.eu nekaupia naudotojų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar PayPal mokėjimo sistemos duomenis Jūs įvedate bankų ar PayPal puslapiuose, todėl Tarolog.eu ši informacija yra neprieinama.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 23 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 2.3. punkte numatyta tvarka.